menu

Tel: Kilimani : 020-271-0399  /  Gigiri : 011-228-6970 

Nairobi, Kenya

© 2021 Cedars Restaurant.